23/3/55

เข้าสู่บทเรียนสรีรวิทยาระบบไหลเวียน โดย อ.ฐานิกา บุษมงคล
 • บทนำ
 • วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
 • หน้าที่ของระบบไหลเวียน
 • ส่วนประกอบของระบบไหลเวียนแบ่งตามหน้าที่
 • ระบบสูบฉีด
 • ระบบแจกจ่าย
 • ระบบแลกเปลี่ยน
 • ระบบเก็บรวบรวม
 • องค์ประกอบของระบบไหลเวียน
 • การควบคุมการทำงานของหัวใจ
 • คุณสมบัติทางไฟฟ้าและการเต้นของหัวใจ
 • วงจรการทำงานของหัวใจ
 • ศักย์ไฟฟ้าที่ผนังเซลล์ขณะเซลล์ไม่ถูกกระตุ้นหรือขณะพัก
 • ศักย์ไฟฟ้าที่ผนังเซลล์เมื่อเซลล์ถูกกระตุ้น
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ช่วงเวลาที่ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
 • Cardiac conduction system
 • เสียงหัวใจ
 • ปริมาณเลือดที่เข้าออกหัวใจ
 • คาร์ดิแอ็คเอาท์พุท
 • สโตร๊ค โวลลุม
 • preload and afterload
 • หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
 • เลือด
 • เลือดและส่วนประกอบของเลือด
 • เม็ดเลือด
 • เม็ดเลือดแดง
 • เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด
 • น้ำเลือดและองค์ประกอบ
 • ปริมาตรเลือด
 • การสร้างและการทำลายเม็ดเลือด
 • การสร้างเม็ดเลือดแดง
 • การทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • การแข็งตัวของเลือด
 • เอกสารอ้างอิง
 • แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

  ห้องสมุดมัลติมีเดีย

  ไม่มีความคิดเห็น :

  แสดงความคิดเห็น

  หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

  รายการบล็อกของฉัน